lessphp fatal error: load error: failed to find /public_html/wp-content/themes/theme54575/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find /public_html/wp-content/themes/theme54575/style.less Zakres działania

Zakres działania

Spółka DCF Consulting świadczy usługi związane z kompleksowym doradztwem w zakresie zarządzania i finansów oraz pozyskiwania i zarządzania funduszami europejskimi.
DCF Consulting specjalizuje się w realizacji usług w następujących obszarach:
Corporate finance
 1. Przygotowywanie modeli i planów finansowych.
 2. Opracowywanie oraz audyt biznes planów i studiów wykonalności.
 3. Przygotowywanie wycen przedsiębiorstw.
 4. Doradztwo w zakresie fuzji i przejęć.
 5. Outsourcing finansowy.
 6. Aranżacja finansowania projektów inwestycyjnych (banki, venture capital).
 7. Doradztwo związane ze strukturyzacją oraz aranżacją finansowania kontraktów eksportowych w schemacie trade - export finance.
Doradztwo biznesowe
 1. Opracowywanie strategii rozwoju przedsiębiorstw, restrukturyzacje oraz wdrażanie programów naprawczych.
 2. Projektowanie i wdrażanie systemów controllingu.
Fundusze Europejskie
 1. Doradztwo w zakresie pozyskiwania środków unijnych i  zarządzania projektami realizowanymi przez przedsiębiorstwa, samorządy oraz jednostki sektora finansów publicznych.
 2. Doradztwo na każdym etapie procesu ubiegania się o zewnętrzne źródła finansowania.
 3. Opracowywanie koncepcji funkcjonalno-programowych dla planowanych inwestycji współfinansowanych z funduszy europejskich.
 4. Przygotowanie analiz i ekspertyz dotyczących wybranych problemów i aspektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich i innych oraz wdrażaniem projektów.
 5. Opracowywanie studiów wykonalności, analiz finansowych, wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych z funduszy strukturalnych i innych dostępnych funduszy europejskich oraz krajowych, a także opracowywanie wymaganych załączników.
 6. Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych wraz z obligatoryjnymi załącznikami dla projektów o charakterze miękkim, w tym w szczególności szkoleniowych.
 7. Formalne kompletowanie pełnej dokumentacji projektowej i złożenie w instytucjach pośredniczących/zarządzających programami operacyjnymi.
 8. Obsługę w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi i miękkimi współfinansowanymi ze środków innych niż krajowe, szczególnie w zakresie monitoringu, rozliczeń i sprawozdawczości.
Rozliczanie finansowe projektów unijnych
 1. Przygotowywanie kwartalnych wniosków o płatność.
 2. Opracowanie schematu obiegu dokumentów w ramach projektu.
 3. Kontrola kosztów pod kątem kwalifikowalności na podstawie opisu faktur.
 4. Nadzór nad wykonaniem budżetu projektu.
 5. Wsparcie w opisywaniu dokumentów finansowych związanych z realizacją projektu.
 6. Wewnętrzna kontrola finansowa w zakresie środków finansowych przekazanych do dyspozycji przy realizacji projektu.
 7. Odbywanie wizyt roboczych na miejscu realizacji projektu w razie zaistniałej konieczności.
 8. Uczestniczenie w działaniach kontrolnych i audytowych prowadzonych przez Instytucję Pośredniczącą (IP) oraz inne upoważnione organy.
 9. Kontakty z IP oraz stały monitoring i doradztwo w zakresie projektu.
Szkolenia z zakresu finansów
 1. Realizacja zamkniętych projektów szkoleniowych z zakresu finansów, zarządzania i kadr.
 2. Realizacja otwartych projektów szkoleniowych z zakresu finansów, zarządzania i kadr.

Naszym kluczowym zasobem jest wiedza, dzięki której oferujemy naszym Klientom rozwiązania w pełni odpowiadające ich potrzebom i wyzwaniom, które stawia przed nimi rynek.

W celu poznania naszej oferty skontaktuj się z nami!