lessphp fatal error: load error: failed to find /public_html/wp-content/themes/theme54575/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find /public_html/wp-content/themes/theme54575/style.less Rozliczenia finansowe projektów unijnych

Rozliczenia finansowe projektów unijnych

Pozyskanie dotacji na realizację zamierzonego przedsięwzięcia, tj. podpisanie umowy finansowej z Instytucją Pośredniczącą to dopiero pierwszy krok na drodze do osiągnięcia pełnego sukcesu.  Podpisując umowę finansową – Beneficjent do końca nie jest świadomy obowiązków i wymagań, jakie będzie musiał spełnić aby uzyskać dotację. Prawidłowa realizacja projektu wymaga bieżącego monitoringu poszczególnych elementów, tj. postępu prac w zakresie zarówno rzeczowym jak i finansowym.

Oferujemy usługę zarządzania projektem oraz rozliczania finansowego projektu – Beneficjentom, którzy otrzymali wsparcie unijne bez względu na źródło pochodzenia tegoż wsparcia. Posiadamy doświadczenie w zarządzaniu i rozliczaniu projektów w ramach różnych programów operacyjnych.

Pakiet usług oferowanych w ramach kompleksowego zarządzania projektem obejmuje przede wszystkim:
 • przygotowywanie kwartalnych, rocznych oraz końcowego sprawozdania z realizacji projektu oraz dokonywanie wszelkich uzupełnień w tych dokumentach,
 • przygotowywanie kwartalnych i końcowego wniosku o płatność oraz dokonywanie wszelkich uzupełnień
  w tych dokumentach,
 • kontrolę kosztów pod kątem kwalifikowalności na podstawie opisu faktur,
 • wewnętrzną kontrolę finansową w zakresie środków finansowych przekazanych do dyspozycji przy realizacji projektu,
 • bieżące śledzenie wykonania budżetu, co pozwala na efektywne wykorzystanie wolnych środków oraz dokonanie stosownych przesunięć pomiędzy zadaniami / działaniami określonymi z budżecie,
 • ocenę i weryfikację, wspólnie z przedstawicielami beneficjenta ofert wykonawców robót i dostawców sprzętu oraz usług,
 • bieżące monitorowanie osiągnięcia celów i rezultatów założonych dla projektu,
 • weryfikację wszelkich odstępstw od harmonogramu projektu, w tym niezwłoczne informowanie beneficjenta o stwierdzonych zagrożeniach opóźnienia realizacji projektu,
 • współudział w nadzorze nad działaniami informacyjnymi i promocyjnymi, zaplanowanymi w ramach projektu,
 • odbywanie wizyt roboczych na miejscu realizacji projektu co najmniej raz w miesiącu oraz w razie zaistniałej konieczności,
 • stałą współpraca i doradztwo pracownikom beneficjenta zaangażowanym w projekt,
 • współpracę z podwykonawcami zaangażowanymi w realizację projektu,
 • uczestniczenie w działaniach kontrolnych i audytowych prowadzanych przez instytucje do tego uprawnione,
 • kontakty z Instytucją Pośredniczącą oraz stały monitoring i doradztwo w zakresie projektu.

DCF Consulting dysponuje kadrą, która swoim doświadczeniem i profesjonalizmem gwarantuje należyte i sprawne poprowadzenie rozliczeń oraz zarządzania projektem przy spełnieniu wszystkich wymagań formalnych.

W celu poznania naszej oferty skontaktuj się z nami!