lessphp fatal error: load error: failed to find /public_html/wp-content/themes/theme54575/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find /public_html/wp-content/themes/theme54575/style.less Doradztwo biznesowe

Doradztwo biznesowe

W ramach Doradztwa biznesowego DCF Consulting świadczy następujące usługi:
Opracowanie strategii rozwoju przedsiębiorstw, restrukturyzacje oraz wdrażanie programów naprawczych:
 • diagnoza obszarów funkcjonalnych,
 • identyfikujemy możliwych obszarów optymalizacji,
 • opracowanie i wdrożenie docelowego modelu operacyjnego,
 • projektowanie struktury organizacyjnej dostosowanej do strategii.
Projektowanie i wdrażanie systemów controllingu:
 • przeprowadzenie audytu obecnie funkcjonującego w spółce systemu controllingu (jeżeli w firmie funkcjonuje system controllingu),
 • powołanie zespołu roboczego w przedsiębiorstwie oraz wyznaczenie osoby do koordynacji realizacji całościowego projektu (członek zarządu - sponsor zmiany, główny księgowy, dział finansowy, dział IT, zewnętrzny doradca - kluczowi odbiorcy informacji jako ciało konsultacyjne ale niedecyzyjne i nie biorące udziału w pracach zespołu),
 • opracowanie szczegółowego opisu firmy, systemów i procedur w niej funkcjonujących, których istnienie jest związane z parametrami oraz sposobem wdrożenia systemu controllingu (szczegółowy opis procesu produkcyjnego, technologicznego oraz sprzedażowego, opis struktury organizacyjnej, opis planu kont, systemu rachunku kosztów oraz stosowanych zasad księgowości oraz rachunkowości, opis systemu budżetowania),
 • opracowanie wymagań stawionych wobec systemu controllingu - na podstawie wniosków
  z przeprowadzonego audytu obecnego systemu controllingu oraz oczekiwań zarządu spółki zostaje opracowany zakres wymagań stawianych wobec nowego systemu controllingu,
 • opracowanie koncepcji funkcjonowania oraz wdrażania nowego systemu controllingu dostosowanego do potrzeb spółki oraz wymagań kadry zarządzającej. Etap ten obejmuje: przyjcie zasad rozliczania/ premiowania centr zysków, podział centr zysków na jednostki niższego rzędu (centra kosztowe - tzw. MPK), dostosowanie sytemu ewidencji kosztów do przyjętej struktury odpowiedzialności za koszty (stworzenie systemu ewidencji kosztów pozwalającego na księgowanie kosztów rodzajowych na centra odpowiedzialności), opracowanie systemu budżetowania, przygotowanie systemu raportowania,
 • dostosowanie systemu IT do potrzeb opracowanego systemu controllingu,
 • przeprowadzenie prac wdrożeniowych - zapoznanie poszczególnych osób z zadaniami oraz kompetencjami w zakresie funkcjonowania systemu controllingu. Wsparcie merytoryczne w zakresie dostosowania systemu informatycznego do wymagań wdrażanego controllingu,
 • audyt wdrożonego systemu controllingu - sprawdzenie poprawności funkcjonowania wdrożonych narzędzi controllingowych.

W celu poznania naszej oferty skontaktuj się z nami!