lessphp fatal error: load error: failed to find /public_html/wp-content/themes/theme54575/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find /public_html/wp-content/themes/theme54575/style.less Corporate finance

Corporate finance

W ramach Corporate finance DCF Consulting świadczy następujące usługi:
Wyceny przedsiębiorstwa:
 • wskazanie i uzasadnienie metod zastosowanych do wyceny danego podmiotu (uzależnione od specyfiki wycenianego podmiotu oraz celu dla którego przeprowadzany jest proces wyceny),
 • zebranie informacji potrzebnych do opracowania wyceny (analiza raportów makroekonomicznych, analiza raportów branżowych, wywiady ze specjalistami znającymi specyfikę firmy oraz rynek na którym firma oferuje swoje usługi, badania własne wyceniającego),
 • opracowanie modeli finansowych wykorzystywanych w procesie wyceny,
 • wycena udziałów lub akcji wycenianego podmiotu (również wycena wydzielonych części podmiotów gospodarczych),
 • opracowanie raportu z wyceny zawierającego opis przyjętych założeń oraz metodologię wyceny.
Modelowanie i planowanie finansowe:
 • opracowanie koncepcji modelu w zależności od specyfiki projektu,
 • przygotowanie wstępnego zarysu modelu oraz identyfikacja dostępności danych wejściowych zasilających model,
 • wypracowanie wstępnego kształtu modelu na podstawie informacji dotyczących celów dla których powstaje model, specyfiki projektu oraz dostępności danych wejściowych,
 • przygotowanie modelu finansowego,
 • zasilenie modelu danymi wejściowymi oraz weryfikacja poprawności jego działania.
Fuzje i przejęcia:
 • doradztwo w zakresie strategii przejęcia lub fuzji,
 • doradztwo przy procesie due diligence,
 • wycena spółki przejmowanej,
 • doradztwo w negocjacjach,
 • kompleksowe przeprowadzenie i nadzór transakcji  w tym koordynowanie innych podwykonawców
  (np. audytorzy, prawnicy).
Finansowanie projektów inwestycyjnych (banki, venture capital):
 • analiza możliwości i opłacalności realizacji projektu,
 • opracowanie optymalnej struktury finansowania,
 • przygotowanie dokumentacji umożliwiającej pozyskanie finansowania,
 • wspieranie Klientów na etapie negocjacji z zewnętrznym podmiotem finansującym.
Opracowanie biznes planu i studium wykonalności:
 • identyfikacja celów dla których opracowywany jest biznesplan,
 • opracowanie analizy rynku (charakterystyka rynku, podmioty działające na rynku, tendencje, prognozy dotyczące rozwoju oraz prawdopodobnych zmian),
 • przygotowanie analiz SWOT oraz 5-ciu sił Portera,
 • opracowanie planu marketingowego (charakterystyka produktu oraz potencjalnych klientów, segmentacja klientów, proces ustalania ceny, identyfikacja kanałów dystrybucji,  metody promocji),
 • przygotowanie planu działalności operacyjnej (organizacja procesu zarządzania spółką, metody zarządzania ludźmi, plan wykorzystania poszczególnych aktywów trwałych w prowadzonej działalności),
 • opracowanie harmonogramu inwestycji,
 • opracowanie planu finansowego (założenia do analizy finansowej, nakłady inwestycyjne, źródła finansowania projektu, planowane wartości przychodów oraz kosztów projektu, kalkulacja zapotrzebowania na kapitał obrotowy, analiza finansowej opłacalności oraz wykonalności projektu, analiz ryzyka, podsumowanie analizy finansowej).
Outsourcing finansowy:
 • outsourcing czynności związanych z opracowywaniem analiz finansowych, planów inwestycyjnych oraz innych czynności z zakresu zaawansowanej analizy finansowej i analiz biznesowych.
Aranżacja finansowania kontraktów eksportowych w schemacie trade-export finance:
 • opracowanie optymalnej struktury finansowania,
 • przygotowanie dokumentacji umożliwiającej pozyskanie finansowania,
 • wspieranie Klientów na etapie negocjacji z zewnętrznymi podmiotami (banki, KUKE, eksporter, inwestor).

W celu poznania naszej oferty skontaktuj się z nami!