Aktualizacja: 2015-05-13
Odwiedzin: 67954

Siedziba spółki

DCF Consulting Sp. z o.o.                 
ul. Kochanowskiego 24
05-071 Sulejówek

Fundusze Europejskie

DCF Consulting Sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania oraz zarządzania funduszami europejskimi, w tym dotyczące finansów, aspektów gospodarczych i kadrowych podmiotów sektora publicznego
i prywatnego, a także realizację szkoleń na różnych poziomach zaawansowania dostosowanych do potrzeb
i umiejętności poszczególnych grup odbiorców.

W ramach Funduszy Europejskich DCF Consulting świadczy następujące usługi:

 1. Doradztwo w zakresie pozyskiwania środków unijnych i  zarządzania projektami realizowanymi przez przedsiębiorstwa, samorządy oraz jednostki sektora finansów publicznych.
 2. Doradztwo na każdym etapie procesu ubiegania się o zewnętrzne źródła finansowania.
 3. Opracowywanie koncepcji funkcjonalno-programowych dla planowanych inwestycji współfinansowanych z funduszy europejskich.
 4. Przygotowanie analiz i ekspertyz dotyczących wybranych problemów i aspektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich i innych oraz wdrażaniem projektów.
 5. Opracowywanie studiów wykonalności, analiz finansowych, wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych z funduszy strukturalnych i innych dostępnych funduszy europejskich oraz krajowych,
  a także
  opracowywanie wymaganych załączników.
 6. Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych wraz z obligatoryjnymi załącznikami dla projektów o charakterze miękkim, w tym w szczególności szkoleniowych.
 7. Formalne kompletowanie pełnej dokumentacji projektowej i złożenie w instytucjach pośredniczących/zarządzających programami operacyjnymi.
 8. Obsługę w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi i miękkimi współfinansowanymi ze środków innych niż krajowe, szczególnie w zakresie monitoringu, rozliczeń i sprawozdawczości.

Dzięki wyspecjalizowanej kadrze i bogatemu doświadczeniu realizujemy projekty dla jednostek sektora finansów publicznych oraz sektora przedsiębiorstw w zakresie różnorakich dziedzin. Opracowaliśmy kilkadziesiąt studiów wykonalności, biznes planów, wniosków aplikacyjnych z takich obszarów tematycznych jak:

Mamy doświadczenie oraz sukcesy w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich z takich programów jak:

DCF Consulting Sp. z o.o., NIP: 8222147736; REGON: 140000460;
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000225154;
Kapitał zakładowy: 186.000,00 PLN.

login:    pass: