Aktualizacja: 2015-05-13
Odwiedzin: 67954

Siedziba spółki

DCF Consulting Sp. z o.o.                 
ul. Kochanowskiego 24
05-071 Sulejówek

Corporate finance

 W ramach Corporate finance DCF Consulting świadczy następujące usługi:

Wyceny przedsiębiorstwa:

Modelowanie i planowanie finansowe:

Fuzje i przejęcia:

Finansowanie projektów inwestycyjnych (banki, venture capital):

Opracowanie biznes planu i studium wykonalności:

Outsourcing finansowy:

Aranżacja finansowania kontraktów eksportowych w schemacie trade-export finance:

DCF Consulting Sp. z o.o., NIP: 8222147736; REGON: 140000460;
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000225154;
Kapitał zakładowy: 186.000,00 PLN.

login:    pass: