Aktualizacja: 2015-05-13
Odwiedzin: 67954

Siedziba spółki

DCF Consulting Sp. z o.o.                 
ul. Kochanowskiego 24
05-071 Sulejówek

Rozliczenia finansowe projektów unijnych

Pozyskanie dotacji na realizację zamierzonego przedsięwzięcia, tj. podpisanie umowy finansowej z Instytucją Pośredniczącą to dopiero pierwszy krok na drodze do osiągnięcia pełnego sukcesu.  Podpisując umowę finansową – Beneficjent do końca nie jest świadomy obowiązków i wymagań, jakie będzie musiał spełnić aby uzyskać dotację. Prawidłowa realizacja projektu wymaga bieżącego monitoringu poszczególnych elementów, tj. postępu prac w zakresie zarówno rzeczowym jak i finansowym. 

Oferujemy usługę zarządzania projektem oraz rozliczania finansowego projektu – Beneficjentom, którzy otrzymali wsparcie unijne bez względu na źródło pochodzenia tegoż wsparcia. Posiadamy doświadczenie w zarządzaniu
i rozliczaniu projektów w ramach różnych programów operacyjnych.

Pakiet usług oferowanych w ramach kompleksowego zarządzania projektem obejmuje przede wszystkim:

DCF Consulting dysponuje kadrą, która swoim doświadczeniem i profesjonalizmem gwarantuje należyte i sprawne poprowadzenie rozliczeń oraz zarządzania projektem przy spełnieniu wszystkich wymagań formalnych.

DCF Consulting Sp. z o.o., NIP: 8222147736; REGON: 140000460;
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000225154;
Kapitał zakładowy: 186.000,00 PLN.

login:    pass: